VIP ENGLISH - Chính sách hoàn học phí

VIP ENGLISH - tiếng Anh online, 1 thầy 1 trò, tương tác 2 chiều

VIP ENGLISH - tiếng Anh online, 1 thầy 1 trò, tương tác 2 chiều

VIP ENGLISH - tiếng Anh online, 1 thầy 1 trò, tương tác 2 chiều


Chính sách hoàn học phí

Nếu có bất kỳ sự không hài lòng nào về hiệu quả khóa học hoặc có lý do bất khả kháng, học viên có thể được hoàn lại học phí theo các quy định dưới đây:

1. Áp dụng với các khóa học đang diễn ra hoặc các khóa học bảo lưu nhưng chưa hết thời hạn tối đa được sử dụng dịch vụ (đã cộng thêm thời hạn bảo lưu tối đa tương ứng theo từng loại khóa học).

2. Áp dụng hoàn học phí với khóa học từ 36h trở lên.

3. Học phí được hoàn trả là 60% giá trị còn lại của khóa học sau khi trừ đi giá trị đã học được tính theo bước giá điều kiện ứng với giá trị khóa học của số giờ đã học đó.

4. Trường hợp Học viên thanh toán bằng hình thức “trả góp qua thẻ tín dụng”, giá trị còn lại của khóa học được tính sau khi trừ phí chuyển đổi trả góp mà VIP English đã hỗ trợ (nếu có), các khoản phí và lãi suất được hỗ trợ (nếu có), phí quẹt thẻ của đối tác trung gian thanh toán (nếu có), và giá trị đã học được tính theo bước giá điều kiện ứng với giá trị khóa học của số giờ đã học đó (lý do: do chính sách của ngân hàng nên giao dịch trả góp không thể được hủy sau khi đã chuyển đổi trả góp thành công).

5. Công thức tính cụ thể khi hoàn học phí:

Giá trị còn lại của khóa học = Tổng giá trị mà học viên đã thanh toán – giá trị số giờ đã học tính theo bước giá điều kiện của số giờ đã học đó – phí chuyển đổi trả góp ngân hàng đã được hỗ trợ (nếu có) – phí quẹt thẻ/cổng thanh toán (nếu có)

Số tiền hoàn lại = 60% giá trị còn lại của khóa học

6. Chính sách hoàn tiền chỉ được áp dụng một lần duy nhất đối với một khách hàng. Học phí hoàn lại được hoàn về đúng tài khoản của người đã thanh toán khóa học.

7. Thời gian xử lý: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của học viên bằng văn bản.

8. Cách thức: Học viên gửi đề nghị đến learn@vipenglish.asia để được hỗ trợ trực tiếp.

9. Ghi chú: Hoàn tiền học phí theo “bước giá điều kiện” có nghĩa là, học phí của số giờ chưa học được tính = tổng học phí đã đóng của cả khóa học – học phí của số giờ đã học. Học phí của số giờ đã học được tính theo “bước giá điều kiện” có nghĩa là, tại mỗi mốc thời gian theo số giờ đã học thì sẽ có mức học phí của ưu đãi của số giờ đó.

Học phí ưu đãi chỉ được áp dụng nếu như học viên tham gia học toàn bộ khóa học với tổng số giờ như học. Trong trường hợp học viên không tham gia học tập đủ toàn bộ số giờ đó thì học phí theo giờ sẽ được tính theo các mốc giờ cụ thể chứ không tính theo học phí đã đóng ban đầu.